ชนิดของการเปิดระบบสัญญาณกันขโมยที่กล่องควบคุม

Stay arm (Home arm): โหมดนี้สำหรับใช้เมื่อต้องการใช้งานพื้นที่บางส่วนที่ได้กำหนดไว้ ในขณะที่เปิดระบบสัญญาณกันขโมยแบบ Stay arm ระบบกันขโมยจะทำการ alarm เฉพาะเมื่ออุปกรณ์ตรวจจับที่เป็นโซน Perimeter หรือ Emergency ทำงาน และจะไม่ทำการ alarm เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับที่เป็นโซน Motion ทำงาน เช่น ช่วงเวลากลางวันจะใช้พื้นที่ชั้น 1 เท่านั้นส่วนชั้น 2 ไม่ได้ใช้เลย และต้องการเปิดระบบสัญญาณกันขโมย เพื่อตรวจเช็คการบุกรุกที่ชั้น 2 เอาไว้ แต่ไม่ต้องตรวจเช็คที่ชั้น 1 สามารถทำได้โดยการตั้งค่าอุปกรณ์ตรวจจับที่ชั้น 2 ให้เป็นโซน Perimeter ส่วนที่ชั้น 1 เป็นโซน Motion และเปิดระบบกันขโมยแบบ Stay arm (Home arm)

Away arm (All arm): โหมดนี้สำหรับใช้เมื่อไม่มีผู้อยู่อาศัยอยู่ภายในบ้าน ในขณะที่เปิดระบบกันขโมยแบบ Away arm ระบบกันขโมยจะ alarm ทันที เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับตัวใดตัวหนึ่งทำงานไม่ว่าจะอยู่ในโซน Emergency, Motion หรือ Perimeter

Disarm: โหมดนี้สำหรับใช้เมื่อมีผู้อยู่อาศัยอยู่ภายในบ้าน และไม่ต้องการเปิดระบบสัญญาณกันขโมยเพื่อตรวจเช็คการบุกรุก โดยระบบกันขโมยจะไม่ทำการ alarm เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับตัวใดตัวหนึ่งทำงานไม่ว่าจะอยู่ในโซน Motion หรือ Perimeter แต่จะ alarm ทันที เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับที่เป็นโซน Emergency ทำงาน เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ