ประเภทของการให้บริการศูนย์ดูแลผู้สุงอายุ

การบริการในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มที่ไม่เน้นเรื่องการฟื้นฟูบำบัด ซึ่งผู้รับบริการส่วนใหญ่ไม่มีภาวะพึ่งพิง หรือพึ่งพิงไม่มาก ยังพอสามารถช่วยตัวเองได้ ส่วนใหญ่จะครอบคลุมการบริการหลักและมีการให้บริการเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและดึงดูดใจลูกค้า ดังนี้

บริการหลัก
? บริการดูแลผู้สูงอายุด้านความเป็นอยู่ทั่วไป
? บริการที่พักค้างคืน
? บริการอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ
? ดูแลทำความสะอาดของร่างกาย
? ดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้า
? ติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้นแต่ไม่ได้ให้การรักษาพยาบาล หากมีความเจ็บป่วย
? จะบริการนำส่งต่อแผนกคนไข้ของโรงพยาบาลใกล้เคียง
? กิจกรรมกายภาพบำบัดเบื้องต้น
? กิจกรรมสันทนาการต่างๆ และกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี

บริการเสริม
? บริการรถรับ-ส่งจากบ้าน
? นำส่งผู้สูงอายุตามแพทย์นัด
? ทัศนศึกษา
? บริการด้านจิตใจ เช่น การจัดกิจกรรมทางศาสนา
? บำบัดในรูปแบบพิเศษต่างๆ เช่น วารีบำบัด
? บริการด้านความรู้ข่าวสารใหม่และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
? การบรรยายจากวิทยากรรับเชิญต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลในการดำเนินชีวิต
? การบริการประสานงานกับองค์กรอื่นๆ เช่น การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และการฌาปนกิจ